blank
Collectie


Voorwaarden

Definities

Onder HOPSAN wordt in deze voorwaarden verstaan: HOPSAN gevestigd te en kantoorhoudende te Tiel.

Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan:
de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door HOPSAN een overeenkomst is aangegaan.

Onder "partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: HOPSAN en afnemer.

Onder "overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen afnemer en HOPSAN.

Onder "Website" wordt in deze voorwaarden verstaan www.hopsan.nl

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met HOPSAN die betrekking hebben op geplaatste orders en bestellingen die worden gedaan.

Door het plaatsen van een bestelling accepteert afnemer deze algemene voorwaarden.

Bekend maken van deze algemene voorwaarden geschied tijdens de opdrachtbevestiging, e-mail, factuur en op de Website.

Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.

De eventuele toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Overeenkomsten

Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop HOPSAN de bestelling van afnemer per e-mail bevestigt.

De schriftelijke bevestiging of e-mail van HOPSAN wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Indien een overeenkomst tot stand komt door gebruikmaking van elektronische communicatievormen, doet het ontbreken van een originele handtekening niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.

HOPSAN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden. Het staat HOPSAN vrij om bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij HOPSAN en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien wij een bestelling niet aannemen wordt u direct op de hoogte gebracht.

Levering en levertijd

De door HOPSAN opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden de omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.

Overschrijding door HOPSAN van overeengekomen levertermijnen geeft afnemer geen recht op korting of ontbinding van de overeenkomst of ,tenzij HOPSAN langer dan 30 dagen in verzuim is, dan kan de order/bestelling geweigerd worden.

De door HOPSAN verkochte zaken worden (af)geleverd transportkosten, verzendkosten,  van distributiecentrum HOPSAN (Echteld tot plaats van bestemming van de afnemer) die in verband met de (af-)levering te maken hebben zullen bij de schriftelijke bevestiging door HOPSAN uitdrukkelijk vermeld worden.  En zijn voor rekening van de afnemer.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt

Het risico /verzekering gaat over op de afnemer zodra de producten afgeleverd zijn bij de afnemer.

HOPSAN is indien genoodzaakt gerechtigd de goederen in deel leveringen te leveren.

Prijzen

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Betaling:

Wij bieden de volgende betaalmogelijkheden :

via overschrijving :Het totaalbedrag kunt u overmaken op onze Rabo bankrekening 146763254 t.n.v. HOPSAN.   Voor internationale betalingen zijn de volgende codes van belang: BIC: RABONL24   IBAN: NL88RABO 0146763254

Betaling dient vooraf te geschieden, de order zal verstuurd worden zodra de betaling is bijgeschreven op het vermelde HOPSAN  rekeningnummer. Betalingsmogelijkheden zijn: dooroverschrijving op bankrekening of via Ideal.

Aanvullingen wijzigingen

Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden HOPSAN slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

Gegevens Afnemer

De gegevens van de afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van HOPSAN. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer.

Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van HOPSAN.

Door het plaatsen van een bestelling geeft afnemer tegelijkertijd toestemming aan HOPSAN om de persoonsgegevens van afnemer op te vragen bij het bevolkingsregister.

De aan HOPSAN verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen marketing activiteiten die door HOPSAN worden georganiseerd, het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat over van Hopsan naar de afnemer zodra betaling is voldaan.

Afnemer is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Het risico en verzekering van de goederen gaat op dit moment over op de afnemer.

 Klachten

Afnemer zal de bestelling onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen.

Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7dagen na feitelijke (af)levering worden ingediend per e-mail, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectievenmaatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan HOPSAN redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.

Geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat,aantal of afwerking dienen door afnemer te worden aanvaard.

HOPSAN is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens HOPSAN, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

Indien de klachten van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal HOPSAN na overleg met afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan HOPSAN overdragen dan welgedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is slechts mogelijk met medewerking van HOPSAN.

Indien de klachten van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is HOPSAN gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is slechts in overeenstemming met HOPSAN.

Retourzendingen

Afnemer heeft het recht de afgeleverde zaken binnen vijf werkdagen na de feitelijke aflevering zonder opgaaf van redenen te retourneren,zonder dat afnemer een boete is verschuldigd. In dat geval dient afnemer de zaken onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen op de manier zoals beschreven op de Website. Afnemer heeft in dat geval recht op kosteloze teruggaaf van het bedrag dat door afnemer is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval na dertig dagen na de retourzending. Het in dit lid bepaalde geldt alleenbij overeenkomsten met consumenten.

De afnemer betaald 2,50 euro voor verzendkosten bijretourzendingen.

HOPSAN is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

Slaat HOPSAN de te laat verstuurde geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voorrekening en risico van afnemer. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid.

Aansprakelijkheid

Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is HOPSAN, behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor afnemer en/of derden mocht ontstaan. HOPSAN is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

Iedere aansprakelijkheid van HOPSAN is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uithoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door HOPSAN voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto factuurbedrag.

Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is HOPSAN voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens HOPSAN aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

HOPSAN is niet aansprakelijk indien afnemer de schade niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan HOPSAN heeft gemeld.

HOPSAN bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechtenaanhangig te zijn gemaakt.

Vrijwaring

Afnemer zal HOPSAN volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op HOPSAN zou kunnen rusten met betrekking tot door HOPSAN geleverde zaken of verrichte diensten, voorzover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op HOPSAN rust.

Overmacht

Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming")wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer) van HOPSAN kan worden verlangd.

Onder overmacht van HOPSAN wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van HOPSAN, brand, sabotage,  overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij HOPSAN, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie ("toerekenbare tekortkoming") door hulppersonen van HOPSAN of afnemer, waardoor HOPSAN haar verplichtingen jegens afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen.

Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan HOPSAN de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; afnemer kan dat ook, maar eerst nadat HOPSAN 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding ingeval van overmacht is HOPSAN geen schadevergoeding verschuldigd.

Rechtsvorderingen,toepasselijk recht en geschillen

Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

 

HOPSAN januari 2010

 

Op al onze transacties en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.